Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Deklaracja dostępności


Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach.


Data publikacji strony internetowej: 2004-10-22
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-23


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści niedostępne:
- Brak skiplinków.
- Brak opcji zmiany kontrastu.
- Brak focusa na poszczególnych elementach strony.
- Brak lub nieprawidłowe treści opisów alternatywnych zdjęć / grafik.
- Pewnie elementy strony nie są dostępne z poziomu obsługi klawiatury.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
- Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-12
- Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-09


Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Skorpion Polkowice


Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Koordynator ds. dostępności

Patrycja Paliwoda 
Telefon: 76 746-15-24

Zastępca Koordynatora ds. dostępności

Patrycja Materek

Telefon: 76 729-98-56

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Koordynatorem ds. dostępności lub jego zastepcą, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr tel.76 746-15-24 koordynator lub zastępca koorynatora 76 729-98-56. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizowaćżądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna


Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego, ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice.


Do budynku prowadzą 2 wejścia, jedno schodami, drugie z podjazdem dla wózków.


Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach przyjmowane są w gabinetach na parterze budynku. W budynku nie ma windy.


Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.


Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym / przewodnikiem.


W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

Ostatnio w galerii

Linki

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3078673
Dziś
Wczoraj
W tym tygodniu
Razem
932
1790
932
3078673