Regulamin rekrutacji uczestników projektu

„W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany!”.

nr projektu RPDS.10.02.01-02-0020/16

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Budżetu Państwa.

Oś priorytetowa: 10. Edukacja

Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Poddziałanie: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki rekrutacji uczestników projektu „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany!”.
 2. Beneficjentem projektu jest Powiat Polkowicki, ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice.
 3. Projekt realizowany jest w:

-   Zespole Szkół w Chocianowie, ul. Kolonialna 13, 59-140 Chocianów

-   Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, ul. Skalników 6, 59-101 Polkowice

- Powiatowym Ośrodku Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach, ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice

na podstawie umowy zawartej z Instytucją Zarządzającą – Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

 1. Projekt realizowany jest od 01.09.2016r. do 31.07.2018r.
 2. Projekt zakłada udział uczniów – beneficjentów ostatecznych:

- Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach – uczniowie Liceum Ogólnokształcącego i Technikum.

 1. Udział w Projekcie jest bezpłatny.

§ 2

SŁOWNIK POJĘĆ

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Projekt – projekt „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany!”.
 2. Beneficjent - Powiat Polkowicki, ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice
 3. Realizatorzy Projektu:

- Zespół Szkół w Chocianowie, ul. Kolonialna 13, 59-140 Chocianów

- Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, ul. Skalników 6, 59-101 Polkowice

- Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach, ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice

 1. Uczestnik Projektu – osoba (uczeń, uczennica) zakwalifikowana zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, bezpośrednio korzystająca z wdrażanej pomocy w ramach projektu, będąca uczniem/uczennicą Liceum Ogólnokształcącego lub Technikum w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach.

§ 3

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

 1. Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Polkowickiego, powiązany z rozwojem kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz zindywidualizowanym podejściem do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 2. Cele szczegółowe projektu to:
 3. podniesienie efektów uczenia się i nauczania
 4. rozwój infrastruktury i bazy szkolnej;
 5. rozwój zawodowy nauczycieli;
 6. zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, usprawnienie ich funkcjonowania psychospołecznego oraz eliminowanie różnego rodzaju deficytów i ograniczeń oraz wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży;
 7. wsparcie młodzieży ponadgimnazjalnej uzdolnionej w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych lub przedsiębiorczości w dwóch placówkach oświatowych: tj. Zespół Szkół w Chocianowie, Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach
  1. W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:
  2. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające uzdolnienia uczniów - Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach.
  3. Zajęcia pozalekcyjne wspierające zainteresowania i zaangażowanie ucznia w naukę - Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach.
  4. Stypendia dla uzdolnionych uczniów.
  5. Doposażenie pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK.
  6. Prowadzenie lokalnej sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli.
  7. Prowadzenie specjalistycznych zajęć dla uczniów Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach.
  8. Doradztwo edukacyjno-zawodowe i psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach i Zespołu Szkół w Chocianowie oraz konsultacje dla rodziców.

 

§ 4

OFEROWANE FORMY WSPARCIA

 1. Dla uczestników w okresie realizacji Projektu zostaną zorganizowane:
  1. Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach.
   1. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające uzdolnienia uczniów:
 • Klub biologa – 2 grupy; prowadzący: dr Ewa Kowalik, mgr Katarzyna Jackiewicz
 • Klub chemika – 1 grupa; prowadzący mgr Irena Kuźma
 • Klub fizyka – 1 grupa; prowadzący mgr Izabela Jarosz
 • Matematyka dla każdego – 4 grupy; prowadzący: mgr Manuela Hołubniak, mgr Agnieszka Czerniawska, mgr Marek Gottlieb, Olga Jurak
 • Koło języka angielskiego – 3 grupy; prowadzący: mgr Anna Walas, mgr Daniel Kiewro
 • Koło języka niemieckiego – 1 grupa; prowadzący mgr Sylwia Szeliga-Gawrońska
 • Koło informatyczne – 1 grupa; prowadzący mgr Beata Zaraś
 1. Zajęcia pozaszkolne wspierające zainteresowania i zaangażowanie ucznia w naukę:
 • Maraton przyrodniczy
 • Zajęcia terenowe
 • Zajęcia laboratoryjne, muzealne i na wyższych uczelniach.
 1. Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach

Formy wsparcia Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach i Zespołu Szkół w Chocianowie w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 1. Specjalistyczne zajęcia w formie:
 • terapii EEG Biofeedback, założenia min.10 max 30 sesji 60 minutowych w jednym cyklu, częstotliwość 1-2 razy w tygodniu w zależności od dyspozycji ucznia i terapeuty

Prowadzący: mgr Zuzanna Górska logopeda /terapeuta EEG Biofeedback, mgr Jolanta Wdowiak-Konkolska psycholog /terapeuta EEG Biofeedback.

 • terapii psychologicznej, w tym psychoterapii, założenia min.5 max 10 sesji 60 minutowych w jednym cyklu, częstotliwość 1-2 razy w tygodniu w zależności od dyspozycji ucznia i terapeuty.

Prowadzący: mgr Jolanta Wdowiak-Konkolska psycholog, mgr Renata Bogucka psycholog.

 1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe i psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów i konsultacje dla rodziców. Formy wsparcia:
 • porady,
 • diagnoza predyspozycji zawodowych,
 • prowadzenie zajęć warsztatowych,
 • konsultacje dla rodziców.

Prowadzący: mgr Anna Sczepańska pedagog / doradca zawodowy, mgr Barbara Malinowska psycholog /doradca zawodowy.

Ilość godzin danego rodzaju zajęć zgodna ze zgłaszanymi potrzebami szkół lub rozpoznaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Polkowicach.

§ 5

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 1. W Projekcie mogą uczestniczyć uczniowie i uczennice, którzy spełniają następujące kryteria formalne:
 2. uczęszczają do:

- Liceum Ogólnokształcącego lub Technikum w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach.

 1. wyrażają dobrowolną chęć udziału w Projekcie,
 2. złożyły komplet dokumentów wymaganych przy rekrutacji,
 3. wypełniły ankietę zgłoszeniową,
 4. wykazują zainteresowania zgodne z tematyką zadań lub wymagają specjalistycznego wsparcia.

§ 6

ZASADY REKRUTACJI

 1. Nabór na zajęcia realizowane w ramach Projektu jest otwarty.
 2. Podczas spotkań z rodzicami i uczniami zostaną przekazane informacje o możliwościach przystąpienia do Projektu.
 3. Uczniowie zainteresowani udziałem w Projekcie i spełniający wszystkie warunki uczestnictwa wymienione w § 5. pkt 1, zobowiązani są dostarczyć poprawnie wypełnione i kompletne dokumenty zgłoszeniowe, tj.:

– formularz zgłoszeniowy ucznia,

oświadczenie uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

– deklarację uczestnictwa w Projekcie,

– deklaracja wyboru zajęć,

– deklarację uczestnictwa w Projekcie podpisana przez rodzica (uczniowie niepełnoletni).

 1. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione dokumenty, opatrzone datą i czytelnym podpisem uczestnika Projektu oraz rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku uczniów niepełnoletnich.
 2. Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem Dyrektora szkoły utworzy listę zakwalifikowanych do wybranego zadania oraz listę rezerwową, z której uczeń może skorzystać w przypadku dodatkowej rekrutacji do zadania, w którym zwolniło się miejsce.
 3. W procesie rekrutacji zapewnia się równość szans kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych.
 4. Kryteria rekrutacji do poszczególnych zajęć:

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

- niskie wyniki w nauce,

- wskazania (orzeczenie/opinia) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

- informacje zawarte w ankiecie zgłoszeniowej,

- wskazanie rodziców, nauczycieli,

- kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych:

- deklaracja uczestnika o chęci rozwijania zainteresowań,

- informacje zawarte w ankiecie zgłoszeniowej,

- wskazanie nauczycieli,

- kolejność zgłoszeń.

Specjalistyczne zajęcia terapia EEG Biofeedback, terapia psychologiczna, w tym psychoterapia:

- deklaracja uczestnika o udziale w projekcie (załącznik nr 1 do Regulaminu)

- rozpoznanie i wskazanie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Polkowicach lub nauczyciela, rodzica

- analiza zgłaszanego problemu, grupy:

 • zagrożenie niepowodzeniem szkolnym (problemy rozwojowe, potrzeby, ograniczenia i możliwości), w tym uwzględnienie uczniów niepełnosprawnych
 • uczniowie zdolni o niższej inteligencji emocjonalnej, słabo radzący sobie ze stresem,

- kolejność zgłoszeń

Doradztwo edukacyjno-zawodowe i psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów oraz konsultacje dla rodziców:

- deklaracja uczestnika o udziale w projekcie (załącznik nr 1 do Regulaminu)

- rozpoznanie i wskazanie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Polkowicach lub nauczyciela, rodzica

- analiza zgłaszanego problemu ( niska świadomość własnych predyspozycji zawodowych, rozpoznania rynku pracy, uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych)

- kolejność zgłoszeń

 1. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w Projekcie uczestniczą w zajęciach nieodpłatnie.
 2. Jeden uczestnik może brać udział w dowolnej liczbie form proponowanego wsparcia.
 3. Specjalistyczne zajęcia; terapia EEG Biofeedback, terapia psychologiczna, w tym psychoterapia dla uczniów Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach prowadzone będą na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Polkowicach i /lub na terenie szkoły zgodnie z deklaracją ucznia oraz oferowaną formą wsparcia.

Doradztwo edukacyjno-zawodowe i psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów oraz konsultacje dla rodziców Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach prowadzone będą na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Polkowicach i /lub na terenie szkoły zgodnie z deklaracją ucznia oraz oferowaną formą wsparcia.

 1. Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli/instruktorów zatrudnionych przez realizatorów Projektu

§ 7

PROCES REKRUTACJI

 1. Rekrutacja prowadzona jest w sposób bezstronny, z poszanowaniem zasady równości płci,
 2. Rekrutacja do projektu przeprowadzona będzie:

- od 07.11..2016 do 11.11.2016r. dla wszystkich w/w grup w roku szkolnym 2016/2017 – 1 etap, od 14.11.2016 w miarę dostępnych miejsc

- od 02.09.2017 do 10.09.2017r. dla wszystkich w/w grup w roku szkolnym 2017/2018, później w miarę dostępnych miejsc

W przypadku realizacji zadania 8 i 9 tj. specjalistycznych zajęć terapii EEG Biofeedback, terapii psychologicznej, w tym psychoterapii dla uczniów oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego i psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów oraz konsultacji dla rodziców rekrutacja ciągła zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami szkół, rozpoznaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Polkowicach, nauczyciela, rodzica. Cykl pracy rok szkolny.

 1. Uczeń/uczennica zakwalifikowany/na do udziału w Projekcie może zostać skreślona z listy uczestników w przypadku:

- na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia lub wniosek koordynatora uzasadniony rażącym naruszeniem zasad uczestnictwa w zajęciach;

- w przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia co najmniej 20% zajęć;

- skreślenia z listy uczniów danej szkoły,

- przyczyn losowych (np. długotrwała choroba).

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 09.11.2016.,
 2. Uczestniczka/uczestnik Projektu ma obowiązek uczestnictwa w zajęciach w wyznaczonych terminach i wypełniania ankiet ewaluacyjnych,
 3. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez dyrektora szkoły.

                                                               Opracowała i zatwierdziła:

                                                                                                   Renata Czapczyńska

                                                                                               Dyrektor

                                                                                                          Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego      

                                                                                                             i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach

                                                                                               09.11.2016r.

                                                                                                                        

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczestników projektu

„W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany!”.

nr projektu RPDS.10.02.01-02-0020/16

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Budżetu Państwa.

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany!”

Prosimy o czytelne wypełnienie formularza

DANE UCZESTNIKA
IMIĘ (IMIONA)  
NAZWISKO  
PŁEĆ * Kobieta       Mężczyzna
PESEL  
DANE KONTAKTOWE
ULICA  
NUMER DOMU / LOKALU  
MIEJSCOWOŚĆ  
KOD POCZTOWY  
WOJEWÓDZTWO  
POWIAT  
TELEFON STACJONARNY  
TELEON KOMÓRKOWY  
E-MAIL  
UCZENNICA/UCZEŃ

NAZWA PLACÓWKI*

ADRES

OZNACZENIE KLASY

Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, ul. Skalników 6, 59-101 Polkowice

LO klasa ...............

Technikum klasa ...............

Zespół Szkół w Chocianowie, ul. Kolonialna 13, 59-140 Chocianów

Technikum klasa .................

WYBRANE FORMY WSPARCIA
 
 

ZADANIE 8

Specjalistyczne zajęcia *

terapia EEG Biofeedback

terapia psychologiczna, w tym psychoterapia

ZADANIE 9  
Doradztwo edukacyjno-zawodowe i psychologiczno-pedagogiczne oraz konsultacje dla rodziców*

doradztwo edukacyjno-zawodowe

doradztwo psychologiczno-pedagogiczne

konsultacje dla rodziców

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ

NAZWA PLACÓWKI*

ADRES

Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, ul.

     Skalników 6, 59-101 Polkowice

Zespół Szkół w Chocianowie, ul. Kolonialna 13, 59-140 Chocianów

Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego                  

       i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach, ul. Targowa 1, 59-100

       Polkowice

     

*     Należy zaznaczyć właściwą odpowiedź.

MIEJSCOWOŚĆ, DATA

CZYTELNY PODPIS

(w przypadku ucznia niepełnoletniego podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

 

Podpis uczennicy /ucznia ...............................................................................

Podpis rodzica/prawnego opiekuna ...............................................................

Oświadczam, że:

 1. Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji uczestników projektu „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany” oraz akceptuję jego warunki.
 2. Zostałem/am poinformowany/a, iż projekt „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany" współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego
 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji do uczestnictwa                 w zadaniach 8 i 9 realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach w Projekcie „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany” zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
 4. Dane zawarte w niniejszym formularzu zgłoszeniowym odpowiadają stanowi faktycznemu                                     i pozostają aktualne na dzień jego podpisania.
 5. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą (art. 233 § 1 Kodeksu karnego, który brzmi: „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”).
MIEJSCOWOŚĆ, DATA

CZYTELNY PODPIS

(w przypadku ucznia niepełnoletniego podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

 

Podpis uczennicy /ucznia ..............................................................................

Podpis rodzica/prawnego opiekuna ...............................................................