REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

NAUCZYCIELI W LOKALNEJ SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

W PROJEKCIE „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany”

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego

oraz Budżetu Państwa

Oś priorytetowa: 10. Edukacja

Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Poddziałanie: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne.

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.         Regulamin określa zasady rekrutacji, zakres oraz warunki uczestnictwa nauczycieli w lokalnej sieci współpracy i samokształcenia w projekcie „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany”

2.         Wnioskodawcą i koordynatorem działań projektowych jest Powiat Polkowicki. Realizatorami projektu są jednostki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Polkowicach Zespół Szkół w Polkowicach, Zespół Szkół w Chocianowie, Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach.

3.         Projekt „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany” Zadanie 7: Prowadzenie lokalnej sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli realizowane przez Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach.

4.         Projekt „ W edukacji zmiany-sukces uczniów murowany” nr RPDS.10.02.01-IZ.00-02-053/16 realizowany będzie od 01.09.2016r. do 31.07.2018r. na podstawie umowy zawartej z Instytucją Zarządzającą –  Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

§ 2.

DEFINICJE

1.         Projekt – projekt „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany”.

2.         POPPPiDM - Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach z siedzibą przy ulicy Targowej 1, 59-100 Polkowice.

3.         Regulamin – Regulamin rekrutacji i uczestnictwa nauczycieli w lokalnej sieci współpracy                                        i samokształcenia Projekcie „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany”.

4.         Uczestnik projektu:

1)       uczestnik instytucjonalny – Zespół Szkół w Polkowicach, typ: LO, Technikum; Zespół Szkół                            w Chocianowie, typ: Technikum.

2)       uczestnik indywidualny – zakwalifikowany/a do udziału w projekcie nauczyciel/ka, zatrudniony/a                      w szkole wymienionej w § 2 ust. 4 punkt 1

5.         Koordynator sieci – osoba kierująca pracami sieci współpracy i samokształcenia. Do jego zadań należy między innymi: przygotowanie planu działania sieci, organizacja spotkań, umożliwia upowszechnianie wypracowanych rozwiązań w pracy z uczniami, sporządza roczne sprawozdania z pracy sieci.

6.         Sieć współpracy i samokształcenia – zespół 14 nauczycieli/ek ze szkół zatrudniony/ch  w szkole wymienionej w § 2 ust. 4 punkt 1, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą. Celem sieci współpracy i samokształcenia jest zapewnienie wspólnego rozwiązywania problemów i wymiany doświadczeń, w tym upowszechniania dobrych praktyk. Planuje się pracę w dwóch cyklach ( 1 cykl to jeden rok szkolny). Uczestnicy sieci spotykają się bezpośrednio dwa razy w roku szkolnym (jedno spotkanie 3 godziny dydaktyczne) oraz w wyjazdowym szkoleniu przy wsparciu edukatora zewnętrznego (1 szkolenie w roku szkolnym – 16 godzin dydaktycznych).

7.         Warsztat – każda aktywna metoda szkoleniowa angażująca uczestników w różnego rodzaju ćwiczenia, gry, symulacje lub inne działania mające na celu nabywanie wiedzy, doskonalenie umiejętności oraz kształtowanie postaw uczestników.

8.         Ekspert zewnętrzny – specjalista z konkretnej dziedziny zatrudniony do przeprowadzenia wybranych form wsparcia realizowanych w ramach projektu.

§ 3.

OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE

1.         Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Polkowickiego, powiązany z rozwojem kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz zindywidualizowanym podejściem do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

2.         Grupę docelową projektu stanowią:

1)       Szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Polkowickiego określone w § 2 ust. 4 pkt. 1

3)       Nauczyciel/ka zatrudniony/a  w szkole wymienionej w § 2 ust. 4 punkt 1

3.         W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

1)       Prowadzenie lokalnej sieci współpracy i samokształcenia – w ramach realizacji zadania zostanie utworzona 1 tematyczna sieć w dwóch obszarach doskonalenia: rozwój kompetencji cyfrowych                     w obszarze matematyczno-przyrodniczym i neurodydaktyki w procesie nauczania i uczenia się.

2)       W ramach sieci będą organizowane spotkania, podczas których powstanie plan pracy w ramach sieci. Określone zostaną obszary, cele i harmonogram podejmowanych działań. Po zrealizowaniu zaplanowanych przedsięwzięć zostaną wypracowane rekomendacje i wnioski do dalszej pracy. Pracami sieci będzie kierował koordynator sieci, poprzez moderowanie pracy, planowanie, organizowanie i dokumentowanie.

3)       Celem pracy sieci współpracy i samokształcenia jest nabycie nowej wiedzy umiejętności, wymiany doświadczeń. Wartością dodaną będzie integracja środowiska nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Polkowickiego. Zapewnienie udziału ekspertów zewnętrznych                            z wysokimi kompetencjami i doświadczeniem w szkoleniach, pozwoli na wzrost kompetencji praktycznych uczestników sieci, a w efekcie końcowym przełożenie na wzrost jakości edukacji (dydaktycznej i wychowawczej) młodzieży.

§ 4.

ZASADY REKRUTACJI NAUCZYCIELI DO SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

1.         O zakwalifikowaniu nauczycieli do udziału w projekcie zadecyduje Zespół Rekrutacyjny powołany zarządzeniem dyrektora POPPPiDM w Polkowicach.

2.         Prace Zespołu Rekrutacyjnego zostaną udokumentowane protokołem. Zakończą się sporządzeniem listy uczestników spełniających warunki udziału w projekcie oraz sporządzeniem listy rezerwowej.

3.         Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet  i mężczyzn.

4.         Zasady rekrutacji nauczycieli do sieci współpracy i samokształcenia:

1)       Zatrudnienie w Zespole Szkół w Polkowicach typ szkoły: LO, Technikum w wymiarze min. ½ etatu oraz w Zespole Szkół w Chocianowie typ szkoły: Technikum w wymiarze min. ½ etatu.

2)       Złożenie imiennego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) w sekretariacie POPPPiDM                                 w Polkowicach w terminie wskazanym przez dyrektora POPPPIDM w Polkowicach

Termin rozpoczęcia i zakończenia procesu rekrutacji uczestników sieci zostanie przekazany do wiadomości szkół pismem.

3)       W przypadku rekrutacji nauczycieli do udziału w sieci współpracy i samokształcenia pierwszeństwo będą mieli nauczyciele/ki deklarujący chęć podniesienia kompetencji cyfrowych w obszarze matematyczno-przyrodniczym oraz w obszarze stosowania neurodydaktyki w procesie nauczania                      i uczenia się.

4)       W przypadku skreślenia uczestnika indywidualnego z listy uczestników, określonego w§ 6 ust.6 pkt.               1-3, jego miejsce może zająć osoba z listy rezerwowej.

§ 5.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

1.         Prawa uczestników lokalnej sieci współpracy i samokształcenia:

1)       Uczestnicy mają prawo do bezpłatnego udziału w pracach lokalnej sieci współpracy i samokształcenia, spotkaniach bezpośrednich i w szkoleniach wyjazdowych,

2)       Uczestnicy mają prawo do otrzymywania bezpłatnych materiałów szkoleniowych z zajęć, w których będą uczestniczyć w ramach spotkań i szkoleń,

3)       Uczestnicy mają prawo do upowszechniania dobrych praktyk, poprzez stronę internetową POPPPIDM w Polkowicach www.polkowice.edu.pl oraz Biuletyn Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Polkowicach,

4)       Uczestnicy sieci współpracy i samokształcenia mają prawo do otrzymania certyfikatów o ukończeniu zajęć, w których uczestniczyli w ramach pracy sieci, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w § 5 ust. 2 pkt 1 niniejszego regulaminu.

2.         Obowiązki uczestników lokalnej sieci współpracy i samokształcenia:

1)       Nauczyciele/ki,  zobowiązani są do aktywnego i systematycznego uczestnictwa w pracach lokalnej sieci współpracy i samokształcenia uczestnicy mają obowiązek udziału w minimum 80% organizowanych spotkaniach.

2)       Nauczyciele/ki mają obowiązek:

a)       potwierdzania udziału w spotkaniach na listach obecności,

b)       potwierdzania odbioru materiałów szkoleniowych,

c)       wypełniania dokumentów związanych z monitoringiem i ewaluacją pracy sieci,

3)       Uczestnicy zobowiązani są do pisemnego informowania dyrektora POPPPiDM w Polkowicach                            o wszelkich zmianach dotyczących danych przekazywanych w dokumentach rekrutacyjnych,                            w szczególności dotyczących utraty lub zmiany miejsca zatrudnienia oraz zmiany danych kontaktowych.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 20.11.2016r.

2.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje dyrektor POPPPiDM                      w Polkowicach, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi realizacji projektu oraz innymi przepisami krajowymi i wspólnotowymi.

3.       Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4.       Uczestnicy projektu zobowiązani są do udzielania zgody na upublicznienie wizerunku w postaci zdjęć                            na potrzeby dokumentacji projektu oraz promocji projektu.

5.       Momentem zakończenia uczestnictwa w projekcie jest zakończenie udziału w ostatniej formie wsparcia przewidzianej dla uczestnika w ramach projektu, nie później niż w ostatnim dniu realizacji projektu,                           z zastrzeżeniem pkt. 6.

6.       Skreślenie uczestnika indywidualnego z listy uczestników następuje w sytuacji:

1)       całkowitego braku obecności na zajęciach organizowanych w ramach projektu,

2)       złożenia oświadczenia o rezygnacji z udziału w projekcie (w uzasadnionych przypadkach),

3)       zakończenia zatrudnienia w szkole uczestniczącym w projekcie.

Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU

NAUCZYCIELI W LOKALNEJ SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

W PROJEKCIE „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany!”

DANE UCZESTNIKA

Imię (imiona)

Nazwisko

Płeć *

☐ Kobieta       ☐ Mężczyzna

Pesel

wykształcenie *

☐ Wyższe       Wyższe magisterskie

Staż pracy

W TYM W OŚWIACIE

DANE KONTAKTOWE

Ulica

Numer domu /mieszkania

Miejscowość

Kod pocztowy

Województwo

Powiat

Gmina

Telefon stacjonarny

Telefon komórkowy

Adres mailowy

MIEJSCE ZATRUDNIENIA

Nazwa placówki

Adres placówki

Wymiar zatrudnienia

Nauczany przedmiot 

CEL:WZROST KOMPETENCJI NAUCZYCIELI

rozwój kompetencji cyfrowych w obszarze matematyczno-przyrodniczym*                              TAK       

rozwój kompetencji w obszarze neurodydaktyki w procesie nauczania i uczenia się*                  TAK       

*     Należy zaznaczyć właściwą odpowiedź.

miejscowość, data

czytelny podpis

Oświadczam, że:

1)       Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w lokalnej sieci współpracy                          i samokształcenia w projekcie „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany” oraz akceptuję jego warunki.

2)       Zostałem/am poinformowany/a, iż projekt „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany" współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego

3)       Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji  do uczestnictwa                 w lokalnej sieci współpracy i samokształcenia przez POPPPiDM w Polkowicach w Projekcie                             „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany” zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.                           o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926,   z późn. zm.).

4)       Dane zawarte w niniejszym formularzu zgłoszeniowym odpowiadają stanowi faktycznemu                                      i pozostają aktualne na dzień jego podpisania.

5)       Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych  z prawdą (art. 233 § 1 Kodeksu karnego, który brzmi: „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”).

miejscowość, data

czytelny podpis