WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

 

 

Wczesne wspomaganie to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego.


W naszej Poradni dbamy więc o pobudzanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego, społecznego rozwoju dziecka. Działania te są podejmowane od momentu wykrycia niepełnosprawności oraz uzyskania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i są kontynuowane do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole. W ramach wczesnego wspomagania świadczymy także pomoc i wsparcie rodzicom - w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania.

 

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Zajęcia te są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną. W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok  życia zajęcia mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin. Zajęcia wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym dziecka.
 
Podstawą realizacji zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, którą na pisemny wniosek rodzica wydaje Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

 

Zajęcia terapeutyczne w ramach  Wczesnego Wspomagania Rozwoju prowadzą osoby przygotowane do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:


•   pedagog posiadający kwalifikacje adekwatne do niepełnosprawności dziecka

     (oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog),
•   psycholog,
•   logopeda,
•   terapeuta integracji sensorycznej,
•   inni specjaliści w zależności od potrzeb dziecka


Celem wczesnego wspomagania jest jak najwcześniejsze wykrycie nieprawidłowości w rozwoju dziecka, korygowanie ich za pomocą odpowiednich oddziaływań, zawartych w wieloprofilowym planie terapeutycznym. Skonstruowanie planu terapeutycznego wymaga wnikliwej obserwacji dziecka, która umożliwia terapeutom dostosowanie metod pracy do indywidualnych potrzeb dziecka.

 

W naszej poradni  proponuje się dzieciom  zajęcia:
•    terapii pedagogicznej
•    terapii logopedycznej ( w tym surdologopedycznej i neurologopedycznej)
•    terapii psychologicznej
•    arteterapii
•    terapii integracji sensorycznej
•    dogoterapii
•    hipoterapii
•    zajęcia grupowe


Pomoc udzielana jest bezpłatnie 

 

WAŻNE:


Im wcześniej postawi się diagnozę i podejmie działania mające na celu stymulację rozwoju dziecka, tym większe są jego szanse, a rokowania lepsze


ZAPRASZAMY