W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (POKL 3.5)

Powiat Polkowicki /Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego
w Polkowicach otrzymał dofinansowanie na realizację

projektu pn.:

„Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli

w powiecie polkowickim”

Termin realizacji projektu: 01.08.2013r.- 31.07.2015r.

Beneficjentem (Projektodawcą) jest Powiat Polkowicki / Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach.

Cel główny projektu:

Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim, poprzez stworzenie kompleksowego i spójnego wsparcia szkół /przedszkoli związanego z ich autonomicznym rozwojem w obszarach wymagających szczególnego oddziaływania.

Cele szczegółowe projektu:

1.Poprawa zdolności planowania, projektowania i monitorowania procesu doskonalenia nauczycieli, poprzez wdrożenie rocznych planów wspomagania.

2.Podniesienie kompetencji dyrektorów szkół/przedszkoli w zakresie diagnozy potrzeb sz/p oraz zastosowania wniosków w obszarze doskonalenia.

3.Podniesienie jakości współpracy dyrektorów szkół /przedszkoli oraz nauczycieli poprzez organizację sieci współpracy i samokształcenia.

4.Podniesienie jakości i wykorzystanie potencjału różnych placówek w systemie oświaty, w tym szkół/przedszkoli , poradni psychologiczno-pedagogicznej i placówki doskonalenia na rzecz kompleksowego wspomagania szkół w zakresie pomocy psychologiczno--pedagogicznej, informacji pedagogicznej i doskonalenia nauczycieli.

Zadania projektu:

1.Opracowanie i monitorowanie realizacji Powiatowego Programu Wspomagania.
2.Przeprowadzenie procesu wspomagania w szkołach i przedszkolach.
3.Prowadzenie lokalnych sieci współpracy i samokształcenia.

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 40 placówek z powiatu polkowickiego (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, LO, ZSZ, Technika).

W ramach realizacji Rocznych Planów Wspomagania wsparcie otrzyma: 40 placówek, 761 nauczycieli przedmiotowych w tym 33 dyrektorów. Z 761 nauczycieli w ramach utworzonych sieci współpracy i samokształcenia wsparciem objętych zostanie łącznie 100 nauczycieli, w tym kadra kierownicza. Zostaną utworzone cztery sieci.